Daten werden geladen...
POLITIKA ÚČASTI

Politika účasti spoločnosti ARTS Asset Management GmbH podľa § 185 BörseG

Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH je ako správca aktív (externý správca investičných fondov) v súlade s § 185 BörseG povinná, s ohľadom na ňou manažované investičné fondy vypracovať a zverejniť v súlade s § 185 BörseG  politiku účasti alebo v prípade, že nie sú uvedené žiadne informácie o politike účasti, učiniť jednoznačné a odôvodnené prehlásenie.

Táto politika účasti zahŕňa predovšetkým postup v súvislosti s výkonom hlasovacích práv v súvislosti s investíciami do akcií kótovaných spoločností. Vzhľadom na to, že ARTS Asset Management GmbH vo všeobecnosti investuje do iných investičných fondov (cieľové fondy UCITS) a iba vo veľmi obmedzenej miere do akcií kótovaných spoločností, týmto neexistuje žiadna významná možnosť účasti na rozhodnutiach na burze kótovaných spoločností.

K takejto účasti dochádza - z dôvodu efektívnosti - iba vtedy, keď je k dispozícii značný podiel na trhovej kapitalizácii akciovej spoločnosti. Z pohľadu spoločnosti ARTS Asset Management GmbH je tento relevantný podiel daný, ak sú držané najmenej 3% hlasovacích práv. Vo finančnom roku 2020 to nebol ten prípad, čo znamenalo, že sa neuplatňovali hlasovacie práva. Z týchto dôvodov sa zriekame zverejnenia podrobnej politiky účasti v zmysle možnosti vysvetlenia v súlade s § 185 ods. 1 BörseG.