Daten werden geladen...
Právne informácie

Žiadna ponuka, žiadne investičné odporúčanie

Ani informácie, ani žiadny názor zverejnený na tejto webovej stránke nepredstavujú výzvu, ponuku alebo odporúčanie na kúpu finančného nástroja, jeho predaj alebo iné naloženie s ním, alebo činiť transakcie alebo poskytovať investičné poradenstvo alebo iné služby. Žiadna z na tejto homepage uvedených služieb, investičných a / alebo finančných nástrojov alebo iné transakcie alebo podielové fondy, alebo prospekty o nich nie sú určené pre osoby s bydliskom na území štátu, v ktorom by sa ich ponukou alebo distribúciou porušovali miestne právne normy. Investícia do tohto fondu by sa mala uskutočniť až vtedy, keď sú prečítané pre daný podielový fond z právneho hľadiska dostupné dokumenty ako je napríklad najnovšie zverejnený predajný prospekt (resp. KID "kľúčový informačný dokument"), investičné pravidlá a súčasná ročná a polročná správa, ktoré môžete bezplatne získať v sídle spoločnosti ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň alebo v sídle príslušnej investičnej spoločnosti. Informácie na tejto webovej stránke sú všeobecnej povahy, nezohľadňujú individuálnu daňovú situáciu príslušného investora a môžu sa kedykoľvek zmeniť v dôsledku právnych zmien alebo administratívnej praxe. Pre bližšie informácie je preto potrebné kontaktovať daňového poradcu.
 

Vývoj hodnoty investícií

Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom. Výnosy dosahované v minulosti, zverejnené na tejto webovej stránke, nie sú zárukou budúcich výnosov príslušných finančných inštrumentov resp. indexov a preto nie sú zárukou budúceho vývoja. Kurzy môžu klesať aj stúpať. Menové výkyvy môžu tiež ovplyvniť vývoj investície. Potenciálni investori si musia byť vedomí investičných rizík spojených s každým finančným nástrojom vrátane rizika straty celého investovaného kapitálu. Ďalšie podrobnosti o finančných záväzkoch a rizikách spojených s investovaním do konkrétneho fondu nájdete v príslušnom prospekte. Treba tiež poznamenať, že netto výkonnosť finančných nástrojov môže byť významne ovplyvnená províziami, poplatkami a inými položkami. Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH si vyhradzuje právo, kedykoľvek vykonať zmeny alebo dodatky k poskytnutým informáciám.
 

Šírenie informácií

Produkty opísané na webovej stránke nesmú byť ponúkané na predaj vo všetkých krajinách a sú vyhradené pre skupinu oprávnených investorov. Obmedzenia predaja platné pre určité produkty sú uvedené v príslušných prospektoch a používateľ si ich musí starostlivo prečítať. Najmä platia ale tieto obmedzenia: informácie zverejnené na tejto webovej stránke a predovšetkým tie na tejto webovej stránke uvedené podielové fondy nie sú určené na distribúciu v Spojených štátoch amerických alebo občanom USA (týka sa to jednotlivcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Spojených štátov amerických, alebo majú svoje sídlo alebo osobné spoločnosti alebo korporácie založené v súlade so zákonmi Spojených štátov amerických alebo jedným spolkovým štátom, teritóriom alebo usadlosťou USA).

Americkým občan je fyzická osoba, ktorá má bydlisko v Spojených štátoch amerických alebo osobná spoločnosť, firma alebo iná právnická osoba, ktorá bola založená podľa U.S. amerického práva, alebo ktorá má hlavné obchodné sídlo v Spojených štátoch amerických, každý majetok alebo fond, ktorého príjem podlieha U.S. americkej dani z príjmu bez ohľadu na pôvod alebo akákoľvek právnická osoba, ktorá bola vytvorená na účel pasívnych investičnych foriem, ako sú commodity pool, podielové fondy alebo podobné právnické osoby (ale nie právnické osoby, ktoré poskytujú plány dôchodkového sporenia pre zamestnancov, manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorí majú svoje hlavné hospodárske sídlo mimo USA), v ktorých občania USA držia svoje podiely, ktoré predstavujú celkovo 10% alebo viac z kapitálu príjemcu, alebo ktorých hlavným účelom je vykonávať investície pre občanov USA do commodity pool alebo investičných fondov, ktoré správca nie je kompetentný podľa ustanovení oddielu 4 nariadení o CFTC vykonávať, jedine, že všetci, ktorí sú ním zastúpení, nie sú nie občanmi USA.
 

Žiadne ručenie, žiadna garancia

Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH sprístupňuje túto webovú stránku ako aj informácie v nej obsiahnuté. Webová stránka slúži len na informačné účely. Všetky použité údaje boli vytvorené spoločnosťou ARTS Asset Management GmbH. Neexistuje žiadna záruka na presnosť týchto informácií. Tieto údaje sú určené len na osobné alebo interné použitie. Zverejnenie týchto údajov nie je povolené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú získané zo zdrojov, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé a sú podľa nášho vedomia korektné. Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH však nemôže zaručiť presnosť informácií. Tieto informácie môžu byť kedykoľvek zmenené príslušnou burzou. Preto by mali byť všetky informácie opätovne preskúmané a overené nezávislým zdrojom. Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z dôvery v informácie tu uverejnené. Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH navyše nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah hypertextových odkazov alebo produktov alebo služieb, ktoré sú tam ponúkané. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadného porušenia právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona nie je únosná. V prípade porušenia právnych predpisov spoločnosť ARTS Asset Management GmbH ihneď takéto odkazy odstráni.


Použitie webovej stránky

Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH má právo, internetovú stránku kedykoľvek čiastočne alebo úplne zmeniť a jej prevádzku obmedziť, pozastaviť alebo prerušiť. Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť podmienky používania.


Ochrana autorských práv

Obsah a dizajn webovej stránky sú chránené autorskými právami. Reprodukcia stránok alebo ich obsahu si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti ARTS Asset Management GmbH.


Zmeny a dodatočné zmluvné podmienky

Prijatím týchto podmienok používania súhlasíte aj s akýmikoľvek dodatočnými alebo alternatívnymi zmluvnými podmienkami, ktoré platia pre jednotlivé stránky v rámci tejto webovej stránky alebo pre jednotlivé dokumenty stiahnuté z tejto webovej stránky, ako je uvedené na týchto stránkach alebo v týchto dokumentoch. Pokračovaním v používaní týchto webových stránok prehlasujete, že súhlasíte a rozumiete všetkým dodatočným alebo zmeneným obchodným podmienkam. Ak pristupujete k stránke alebo dokumentu a nerozumiete žiadnym dodatočným alebo alternatívnym obchodným podmienkam, ktoré sú v ňom obsiahnuté, alebo s nimi nesúhlasíte, musíte ihneď túto stránku alebo dokument prestať používať. Spoločnosť ARTS Asset Management GmbH môže kedykoľvek zmeniť všeobecné podmienky používania s budúcou účinnosťou bez Vášho ďalšieho upozornenia.
 

Externé odkazy

Naša webová stránka obsahuje tzv. "externé linky" (odkazy) na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú tretie strany ("cudzie webové stránky"), a na ktorých obsah vplyv nemáme. Za obsah a správnosť poskytnutých informácií je zodpovedný sprostredkovateľ webovej stránky, na ktorú je odkázané. V čase prepojenia sa nezistili žiadne porušenia zákona. Pri zistení takéhoto porušenia práv bude link okamžite odstránený.


Copyright © 2017 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Podrobnosti o hodnotení Morningstar na adrese www.morningstar.de. Všetky informácie sú bez záruky.


Podľa § 75 ods. 8 WAG sa spoločnosť ARTS Asset Management odvoláva na publikáciu domovskej stránky FMA o rozpätí bežných trhových odmien investičných firiem (www.fma.gv.at).