Daten werden geladen...
Právní informace

Žádná nabídka, žádné investiční doporučení

Ani informace, ani žádný názor zveřejněn na této webové stránce nepředstavují výzvu, nabídku nebo doporučení ke koupi finančního nástroje, jeho prodej nebo jiné naložení s ním, nebo činit transakce nebo poskytovat investiční poradenství nebo jiné služby. Žádná z na této homepage uvedených služeb, investičních a / nebo finančních nástrojů nebo jiné transakce nebo podílové fondy, nebo prospekty o nich nejsou určeny pro osoby s bydlištěm na území státu, ve kterém by se jejich nabídkou nebo distribucí porušovaly místní právní normy. Investice do tohoto fondu by se měla uskutečnit až tehdy, když jsou přečteny pro daný podílový fond právně dostupné dokumenty jako je například nejnovější zveřejněn prospekt (resp. KID "klíčový informační dokument"), investiční pravidla a současná roční a pololetní zpráva, které lze zdarma získat v sídle společnosti ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň nebo v sídle příslušné investiční společnosti. Informace na této webové stránce jsou obecné povahy, nezohledňují individuální daňovou situaci příslušného investora a mohou se kdykoliv změnit v důsledku právních změn nebo správní praxe. Pro bližší informace je proto třeba kontaktovat daňového poradce.


Vývoj hodnoty investic

Každá kapitálová investice je spojena s rizikem. Výnosy dosahované v minulosti, zveřejněné na této webové stránce, nejsou zárukou budoucích výnosů příslušných finančních instrumentů resp. indexů a proto nejsou zárukou budoucího vývoje. Kurzy mohou klesat i stoupat. Měnové výkyvy mohou také ovlivnit vývoj investice. Potenciální investoři si musí být vědomi investičních rizik spojených s každým finančním nástrojem včetně rizika ztráty celého investovaného kapitálu. Další podrobnosti o finančních závazcích a rizicích spojených s investováním do konkrétního fondu najdete v příslušném prospektu. Třeba také poznamenat, že netto výkonnost finančních nástrojů může být významně ovlivněna provizemi, poplatky a jinými položkami. Společnost ARTS Asset Management GmbH si vyhrazuje právo, kdykoliv provést změny nebo dodatky k poskytnutým informacím.


Šíření informací

Produkty popsané na webové stránce nemusejí být nabízeny k prodeji ve všech zemích a jsou vyhrazeny pro skupinu oprávněných investory. Zvláštní omezení prodeje platné pro určité produkty lze nalézt v příslušných prospektech a uživatel si je musí pečlivě přečíst. Zejména platí ale následující omezení: informace zveřejněné na této webové stránce a především ty na této webové stránce uvedené podílové fondy nejsou určeny k distribuci ve Spojených státech amerických nebo občanem USA (týká se to jednotlivců, kteří jsou státními příslušníky Spojených států amerických, nebo mají sídlo nebo osobní společnosti nebo korporace založené v souladu se zákony Spojených států amerických nebo jedním spolkovým státem, teritoriem nebo usedlostí USA).

Americkým občan je fyzická osoba, která má bydliště ve Spojených státech amerických nebo osobní společnost, firma nebo jiná právnická osoba, která byla založena podle U.S. amerického práva, nebo která má hlavní sídlo ve Spojených státech amerických, každý majetek nebo fond, jehož příjem podléhá U.S. americké dani z příjmu bez ohledu na původ nebo jakákoli právnická osoba, která byla vytvořena za účelem pasivních investičních forem, jako jsou commodity pool, podílové fondy nebo podobné právnické osoby (ale ne právnické osoby, které poskytují plány důchodového spoření pro zaměstnance, manažery a vedoucí pracovníků, kteří mají své hlavní hospodářské sídlo mimo USA), v nichž občané USA drží své podíly, které představují celkem 10% nebo více z kapitálu příjemce, nebo jejichž hlavním účelem je provádět investice pro občany USA do commodity pool nebo podílových fondů, které správce není příslušný podle ustanovení oddílu 4 nařízení o CFTC vykonávat, jedině, že všichni, kteří jsou jím zastoupeni nejsou ne občany USA.
 

Žádné ručení, žádná garance

Společnost ARTS Asset Management GmbH zpřístupňuje tuto webovou stránku a informace v ní obsažené. Webová stránka slouží pouze pro informační účely. Všechny použité údaje byly vytvořeny společností ARTS Asset Management GmbH. Neexistuje žádná záruka na přesnost těchto informací. Tyto údaje jsou určeny pouze pro osobní nebo interní použití. Zveřejnění těchto údajů není povoleno. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou získány ze zdrojů, o kterých se předpokládá, že jsou spolehlivé a jsou podle našeho vědomí korektní. Společnost ARTS Asset Management GmbH však nemůže zaručit přesnost informací. Tyto informace mohou být kdykoliv změněny příslušnou burzou. Proto by měly být všechny informace znovu přezkoumány a ověřeny nezávislým zdrojem. Společnost ARTS Asset Management GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vyplývající z důvěry v informace zde zveřejněné. Společnost ARTS Asset Management GmbH navíc nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah hypertextových odkazů nebo produktů nebo služeb, které jsou tam nabízeny. Propojené stránky byly v době propojení kontrolovány z hlediska případného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Nicméně trvalá kontrola obsahu propojených stránek bez konkrétních důkazů o porušení zákona není únosná. V případě porušení právních předpisů společnost ARTS Asset Management GmbH ihned takové odkazy odstraní.
 

Použití webové stránky

Společnost ARTS Asset Management GmbH má právo, internetovou stránku kdykoliv částečně nebo zcela změnit a její provoz omezit, pozastavit nebo přerušit. Společnost ARTS Asset Management GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit podmínky použití.


Ochrana autorských práv

Obsah a design webové stránky jsou chráněny autorskými právy. Reprodukce stránek nebo jejich obsahu vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti ARTS Asset Management GmbH.
 

Změny a dodatečné smluvní podmínky

Přijetím těchto podmínek používání souhlasíte i s jakýmikoliv dodatečnými nebo alternativními smluvními podmínkami, které platí pro jednotlivé stránky v rámci této webové stránky nebo pro jednotlivé dokumenty stažené z této webové stránky, jak je uvedeno na těchto stránkách nebo v těchto dokumentech. Pokračováním v používání těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte a rozumíte všem dodatečným nebo změněným obchodním podmínkám. Jestliže přistupujete k webu nebo dokumentu a nerozumíte žádným dodatečným nebo alternativním obchodním podmínkám, které jsou v něm obsaženy, nebo s nimi nesouhlasíte, musíte okamžitě tuto stránku nebo dokument přestat používat. Společnost ARTS Asset Management GmbH může kdykoli změnit všeobecné podmínky používání s budoucí účinností bez Vašeho dalšího upozornění.
 

Externí odkazy

Naše webová stránka obsahuje tzv. "externí linky" (odkazy) na jiné webové stránky, které provozují třetí strany ( "cizí webové stránky"), a na jejichž obsah vliv nemáme. Za obsah a správnost poskytnutých informací je zodpovědný zprostředkovatel webové stránky, na kterou je odkázáno. V době propojení nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Při zjištění takového porušení práv bude link okamžitě odstraněn.
 

Copyright © 2017 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti o hodnocení Morningstar na adrese www.morningstar.de. Všechny informace jsou bez záruky.
 

Podle § 75 odst. 8 WAG se společnost ARTS Asset Management odvolává na publikaci domovské stránky FMA o rozpětí běžných tržních odměn investičních firem (www.fma.gv.at).